Дирекция на Природен парк "Персина"

гр.Белене 5930,
ул. "Персин" №5

тел: 0658/3 26 86,
тел/факс: 0658/3 26 84

e-mail: persina@abv.bg,
dpppersina@iag.bg

Добре дошли в сайта на природен парк Персина

рироден парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

Акценти от сайта
Природен парк "Персина", стана на 13 години
Природен парк "Персина" на 04 Декември отбеляза своя 13 рожден ден, в тази връзка на гости в Посетителския център на Парка беше пътуващата изложба на фотоси от 11-те природни парка в България, по проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори", Life08 NAT/BG/281. 
Фестивал на Река Дунав, послучай Международния ден на река Дунав,29 юни

Фестивал на река Дунав предстои да бъде организиран на територията на ПП "Персина", по случай Международния ден на река Дунав, 29 юни.
Фестивала на Река Дунав е част от мероприятията по проект „Устройство и управление на ПП „Персина“
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  чрез оперативна програма „Околна среда 2007 -2013“.Повече информация е поместена в сектора "Новини".