Природен парк Персина Природен парк Персина http://persina.bg/ Обща информация &nbsp; Природен парк &quot;Персина&quot; е обявен със Заповед РД - 684 от 04.12.2000г. на Министъра на околната среда и водите и е един от най-младите природни паркове в България. Разположен е на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов, с обща площ от 21 762,2 ha. Дирекцията на парка се намира в гр. Белене, малък, китен град на р. Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина. <br /> Природен парк &quot;Персина&quot; е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка - островните групи на Никопол - 4 острова и на Белене - известният Беленски дунавски архипелаг (БДА), състоящ се от 19 острова, пет от конто са румънски. БДА е с обща дължина около 18 км. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин(о. Белене), дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6. <br /> Уникалността и голямата значимост на тази островна група стана причина на 24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България - 6898 ха. <br /> Най-важният тип екосистеми в парка са заливаемите крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазването на тези хабитати са обявени редица защитени територии. <br /> http://www.persina.bg/test/indexdetails.php?menu_id=13#post-1